„Kremlius siekia karo bet kokia kaina!“

Taip pavadintas straipsnis buvo išspausdintas 1938 m. rugsėjo 3 d. Krokuvos laikraštyje „Ilustrowany Kuryer Codzienny“, nr. 243. Pateikti jį nusprendžiau dėl vis dar aktualaus turinio, dėl papildomo istorinio permąstymo ir dėl neseniai knygynuose pasirodžiusios (nors internete senokai egzistuojančios) Stasio Ylos knygos „Komunizmas Lietuvoje“ (Aidai).[1]

Straipsnelio vertimas į lietuvių kalbą po originaliu tekstu.

„Ilustrowany Kuryer Codzienny“, 1938 m. rugsėjo 3 d. Nr. 243

„Ilustrowany Kuryer Codzienny“, 1938 m. rugsėjo 3 d. Nr. 243

„Kremlius siekia karo bet kokia kaina!“

Raudonųjų kurstytojų gauja jau veikia vidurio Europoje

Roma, rugsėjis

(Elk) Teodor Butenko, buvęs TSRS reikalų patikėtinis Bukarešte,[2] Turino laikraščio „Gazzetta dell Popolo“ puslapiuose paskelbė sensacingą straipsnį, kuriame įspėja civilizuotą pasaulį dėl s o v i e t ų  p r o v o k a c i j ų  p a v o j a u s, kurių tikslas – Antrojo Pasaulinio karo sukėlimas.

Butenko, remdamasis naujienomis, greičiausiai gautomis iš Maskvos „aplinkiniais keliais“, tvirtina, kad paskutiniame slaptame posėdyje Kremliuje, liaudies komisarų taryba nusprendė imtis „nežmoniškų“ pastangų siekiant sukelti karinį konfliktą Europoje dar prieš šių metų žiemą.

Vykdant minėtą nutarimą Kominternas į Ispaniją ir kai kurias kitas vidurio Europos valstybes jau išsiuntė kelis šimtus (!) gabiausių agentų, provokatorių ir agentų.

Emisarai šiek gavo neribotus finansinius išteklius ir pavedimą d i r b t i  b e a t o d a i r i š k a i.

Tuo pat metu karinis komisariatas sušaukė prie ginklų visus rezervo karininkus iki 55 metų amžiaus ir „militarizavo“ visus kolūkius. Šių veiksmų tikslas aiškus: K r e m l i u s  d e d a  v i s a s  p a s t a n g a s  k a r u i, n e s  t i k  j a m e  m a t o  v i e n i n t e l į  i š s i g e l b ė j i m ą  k o m u n i z m u i.

Savo straipsnį Teodor Butenka baigia kviesdamas visas Europos valstybes nenuvertinti ir nenumoti ranka į pogrindinius TSRS žaidimus bei karinę galią.


[1] Savo mintis apie ją dėstė ir A.Užkalnis.

[2] Apie šios personos blaškymąsi ir kelią iš Bukarešto į Romą, galite pasiskaityti „The Sydney Morning Herald“ 1938 vasario 9 d. ir Adelaidės „The Mail“ 1938 vasario 19 d. Labai įdomu stebėti, kaip Maskva, pati medžiodama išdaviką, tuo kaltina fašistų organizacijas, jį patį skelbia mirusiu, o kai jis pasirodo – apsimetėliu.